Vårt ansikte har drygt 40 muskler som styr vår ansiktsmimik. Alla dessa ansiktsmuskler har nära koppling till vårt känsloliv och reagerar omedvetet och sekundsnabbt på känslor som uppstår i oss.

Vi är alla födda med en intuitiv förmåga att tolka ansiktsuttryck hos en annan människa men vi gör det mestadels på en omedveten nivå. Genom att lära sig vilka muskler som korresponderar till olika känslor kan vi lära oss att medvetet tolka en människas känsloyttringar utan att några ord behöver sägas. Genom träning kan vi också lära oss att uppfatta dessa sekundsnabba förändringar i ansiktet. Ansiktsuttrycken är universella oavsett vilken kultur eller världshörn man har sitt ursprung från. Skillnaden är att vi med ord beskriver känslor på olika sätt i olika kulturer.

ansiktstydning_ora.jpg

I västvärlden bevisades detta universella genom Charles Darwin´s forskning i slutet av 1800-talet och sedan genom Paul Ekman, professor i psykologi, som upprepat mycket av Darwins forskning under 60-talet och fram till nutid. Båda dessa forskare har kunnat kartlägga hur nära sammankopplat vårt känsloliv är med ansiktsmusklernas rörelser. Rörelsen i ansiktsmusklerna sker under bråkdelen av en sekund. Paul Ekman har sedan 60-talet kartlagt mikrouttrycken i ansiktet och har skrivit ett tiotal böcker om ämnet.

I Kina har en kartläggning av ansiktets muskelrörelser kopplat till känslor pågått sedan flera tusen år tillbaka. Man studerade och kartlade ansiktets mimik och även de linjer i ansiktet som uppstår vid muskelrörelserna. Om vi ofta eller i längre perioder befinner oss i ett specifikt känslotillstånd bildas så småningom en bestående linje i huden på grund av spänningar i en specifik ansiktsmuskel. Eftersom linjerna har manifesterats i huden kan ansiktstolkaren läsa av hur känslotillståndet har varit lång tid tillbaka. Känslor som vi går runt med utan att bearbeta eller att lära oss att hantera på ett konstruktivt vis hämmar så småningom vår förmåga att komma framåt i våra liv.

Genom vetskapen om vilka känslor dessa linjer bildas av kan vi utläsa våra medvetna och omedvetna känslo- och beteendemönster. Vi ges genom denna medvetenhet då även möjligheten att kunna förändra vårt sätt att reagera, tänka och handla. När hämmande känslor frigörs slutar motsvarande ansiktsmuskler att upprepa sina spontana rörelser och linjen i huden kommer att mattas ut och ibland nästan helt försvinna. Även själva strukturen i ansiktet kan förändras under tid när känslolivet förändras. Långvarig spänning i ansiktsmusklerna leder till kraftigare muskler. Musklerna fäster i ansiktets benstruktur och ibland byggs då även benvävnad på som resultat av ökad muskelbelastning.

Man kan säga att kinesisk ansiktstydning är psykologin i den kinesiska medicinen. Face Reading med Eva-Marie Janelo.

Man kan säga att kinesisk ansiktstydning är psykologin i den kinesiska medicinen. Rent kulturellt pratade man i gamla tider inte om känslor i den kinesiska läkekonsten men man var väl medveten om hur känslolivet påverkade det kroppsliga måendet. Man pratade istället om själsliga tillstånd som påverkade oss fysiskt i livets olika faser. Genom detta diagnostiska verktyg kunde man då också behandla både kropp och själ med de tekniker som ingår i den kinesiska medicinen. I dag finns det en stor mängd litteratur inom kinesisk medicin som behandlar våra känslor. Denna utveckling beror till stor del på att den kinesiska medicinen idag utövas också i hela västvärlden där det psykologiska måendet är en naturlig och viktig del i behandlingen.

Inom face reading ingår också att avläsa tecken på fysisk ohälsa vilket går att avläsa i hudfärg och andra markeringar i ansiktets olika delar. För antikens läkare var konsten att tyda ansikten, vid sidan av plus- och tungdiagnostik, en mycket viktig diagnosmetod inom den kinesiska läkekonsten. Läkaren var man av tradition och en man fick inte beröra en kvinnlig patient. På mottagningen hade läkaren i stället en staty som den kvinnliga patienten fick peka på och förklara var hon hade sina besvär. Eftersom pekandet på statyn endast visade i vilket område problemet satt i var läkaren tvungen att använda andra diagnosmetoder än palpering för att kunna fastställa vilka organ och vilken vävnad som var involverade i problemet. Läkaren kunde genom att studera ansiktets färgskiftningar, markeringar, svullnader och insjunkna områden ge en bedömning av det aktuella fysiska hälsotillståndet.

Kunskapen att kunna tolka tecken i ansikten användes inom flera områden och inte bara inom medicinen. Man använde dels kunskapen inom affärslivet för att göra bedömning av affärsmässig kapacitet och man använde kunskapen för att se om två människor var kompatibla för en framtid med varandra att bilda familj. Men detta var ingen allmän kunskap som vem som helst fick lära sig. Den fördes i muntlig tradition vidare i slutna släktled från far till son och det blev allt färre som behärskade detta diagnostiska redskap.

Lillian Pearl Bridges, som är bosatt i USA, räknas idag som den världsledande experten i kinesisk face reading. Lillian har sitt ursprung från ett av de få släktled som har burit fram kunskapen i generationer. Som femåring började hon undervisas av sin mormor Mary Chen Lowe som i sin tur hade fått lära sig konsten av sin far. Att en kvinna fick lära sig face reading var mycket ovanligt men hennes far gjorde ett undantag och lärde ut konsten till alla sina barn, både till Mary Chen Lowe och hennes bröder. Med sin akademiska grund som professor i orientalisk medicin och studier i psykologi har Lillian under 30 års tid ägnat sig åt att tolka de antika texterna och dokumenterat all den muntliga information som i många generationer har förts vidare i hennes egna släktled. I sin forskning har hon fört samman gammal muntlig tradition från kina med modern västerländsk psykologi och fysiologi. Genom sin bok Face Reading In Chinese Medicine och genom sina föreläsningar och workshops runt om i världen låter hon kunskapen leva vidare till kommande generationer.

Video med Lillian Pearl Bridges:

Lillian Pearl Bridges om Face Reading

Eva-Marie och Lillian Pearl Bridges

Eva-Marie och Lillian Pearl Bridges

Jag har studerat för Lillian Pearl Bridges sedan 2006 och under 2013 fördjupade jag mina kunskaper i ämnet genom studier på Master Face Reading Program vid Lotus Institute, USA. Jag är numera också assisterande lärare vid hennes internationella utbildningsprogram.

De tjänster jag som certifierad Master Face Reader erbjuder är privata konsultationer, föreläsningar, utbildningar för terapeuter samt workshops för organisationer och personalgrupper.


Eva-Marie Janelo har arbetat med hälsa och rehabilitering sedan 1994. 

CV